Responsive menu Menu
0
Categorieën
https://www.hollandgeschenkpakket.nl/algemene-voorwaarden
iDeal Visa Mastercard PostNL
De léukste geschenken Typisch Nederlands Gemakkelijk bestellen Gratis verzending in Nederland
Zowel food als non-food Een oer-Hollandse verrassing! Uit voorraad leverbaar Bij bestellingen vanaf € 27,50 (incl. btw)
Volledig assortiment
Winkelmandje
PostNL iDeal

Heeft u vragen? Bel ons direct! Tel. 0545-761083

Zoeken, voer hier uw zoekwoord in

 Algemene voorwaarden


van:
Holland Geschenkpakket 
Molenweg 4
7274 AA Geesteren Gld.

E-mail: info@hollandgeschenkpakket.nl
www.hollandgeschenkpakket.nl
Kamer van Koophandel reg. nr. 72687282

Vanwege de samenstelling van de website en de grote hoeveelheid verwerkte gegevens hierop, aanvaard Holland Geschenkpakket geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden met betrekking tot de aangeboden en getoonde informatie en de eventueel daaruit voorvloeiende schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend

Artikel 1 Definities
De gebruiker van deze algemene voorwaarden is Holland Geschenkpakket. In deze algemene voorwaarden wordt de hierna volgende term in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst en koper: de overeenkomst tussen Holland Geschenkpakket en de koper

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holland Geschenkpakket en koper waarop Holland Geschenkpakket deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Holland Geschenkpakket voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Holland Geschenkpakket om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Holland Geschenkpakket is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de koper een opdracht plaatst en deze aanvaard wordt door Holland Geschenkpakket welke bij voorkeur schriftelijk, binnen 5 dagen geschiedt. De offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Holland Geschenkpakket kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Holland Geschenkpakket daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Holland Geschenkpakket anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Holland Geschenkpakket niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door koper van Holland Geschenkpakket aanbod doch in ieder geval binnen de door Holland Geschenkpakket gestelde termijn.
2 De overeenkomst wordt aangegaan van een vooruitbetaling van 50% bij ordering en het resterende bedrag een week voorafgaand van de feitelijke aflevering, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5 Levering
1 De goederen worden in ons werkgebied afgeleverd op een adres tot uiterlijk 31 december van ieder jaar. Ons werkgebied is wereldwijd. De uiterste besteldatum voor kerstpakketten is 1 december van hetzelfde jaar, na deze datum kunnen wij geen opdrachten meer accepteren met de garantie dat deze nog tijdig worden geleverd.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Holland Geschenkpakket hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Aan de bezorging van aankopen zijn kosten verbonden volgens de brochure, offerte of websitevermelding, tenzij anders vermeld. Zie ook onder art 5 lid 1.
5. Indien Holland Geschenkpakket gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Holland Geschenkpakket ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Holland Geschenkpakket een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan een week (binnen Nederland),  twee weken (binnen Europa) en vier weken (buiten Europa) overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Holland Geschenkpakket schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Garantie
1. Holland Geschenkpakket garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten mag worden verwacht.
3. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Holland Geschenkpakket in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien door Holland Geschenkpakket een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt het product daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Holland Geschenkpakket blijft volledig eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering per fax email of post aan Holland Geschenkpakket te worden medegedeeld. Zo spoedig mogelijk daarna dienen het aankoopbewijs en de gebrekkige product(en) te worden overhandigd aan Holland Geschenkpakket. Tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien te melden aan Holland Geschenkpakket met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Holland Geschenkpakket gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie, en verzendkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Holland Geschenkpakket en op de wijze zoals door Holland Geschenkpakket is aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Betaling
1. Betaling dient voor of tijdens de aflevering te geschieden. Betaling kan alleen plaatsvinden op de door Holland Geschenkpakket aangegeven wijze bv per bank.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Holland Geschenkpakket en de verplichtingen van de koper jegens Holland Geschenkpakket onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Holland Geschenkpakket aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Beëindigingsrecht
1. De koper heeft gedurende 7 werkdagen het recht de koop zonder opgaaf van redenen te ontbinden na de verstrekte opdracht.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart Holland Geschenkpakket voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan Holland Geschenkpakket informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Holland Geschenkpakket zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Holland Geschenkpakket tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Holland Geschenkpakket, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3. Alle door Holland Geschenkpakket eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Holland Geschenkpakket worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Holland Geschenkpakket behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door Holland Geschenkpakket geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Holland Geschenkpakket jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 'Garanties' is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Holland Geschenkpakket beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Holland Geschenkpakket niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Holland Geschenkpakket of haar ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Holland Geschenkpakket geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Holland Geschenkpakket niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Holland Geschenkpakket heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Holland Geschenkpakket haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Holland Geschenkpakket ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Holland Geschenkpakket gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Privacy
1. Holland Geschenkpakket zal de gegevens van de koper verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
2. Doel van de verwerking van de gegevens is het door Holland Geschenkpakket kunnen nakomen van de overeenkomst. Indien nakoming van de overeenkomst dit noodzakelijk maakt zullen de gegevens ook aan derden worden verstrekt.
3. De koper kan zijn gegevens inzien. Hiertoe dient de koper Holland Geschenkpakket schriftelijk te verzoeken (fax, e-mail of brief). Holland Geschenkpakket zal vervolgens binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij haar aanwezige gegevens. Indien de koper van mening is dat zijn of haar gegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden, dient de koper deze schriftelijk (fax, e-mail of brief) aan Holland Geschenkpakket te verzoeken.

Artikel 19 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Holland Geschenkpakket is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Holland Geschenkpakket het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Holland Geschenkpakket en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Holland Geschenkpakket
Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Website door CM Specialist | Levertijden | Contact | Privacyverklaring